Algemene voorwaarden LASH Almere

Algemene voorwaarden LASH Almere

1. Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten tussen LASH
Almere en de opdrachtgever (cliënt).
Alle door dienstverlener gedane aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend en inclusief de wettelijk opgelegde BTW, indien
anders is dit aangegeven.
2. Inspanningen van LASH Almere
LASH Almere zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren.LASH Almere zal zoveel als mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van
wijziging of aanvulling van de behandeling.
3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak
aan LASH Almere melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag LASH Almere 50% van het
honorarium voor de afgesproken behandeling aan cliënt doorberekenen. LASH Almere moet verhindering voor een
afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide
partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien bij het niet nakomen van de verplichting sprake is
van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
4. Betaling
LASH Almere vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten via internet en folders. De vermelde prijzen zijn
inclusief de wettelijke 21% BTW en altijd onder voorbehoud van fouten. Prijswijzigingen worden tenminste 30
dagen voor de ingangsdatum vermeld. Aanbiedingen en speciale acties zijn slechts geldig in de aangegeven looptijd
en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling, de betaling van deze behandeling
en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend in overleg met LASH Almere is gespreide betaling mogelijk
aangaande het volgen van een cursus of behandeling.
5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet LASH Almere voor de eerste behandeling van alle gegevens waarvan LASH Almere aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het
zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. LASH Almere neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een
geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. LASH Almere behandelt de gegevens van de cliënt vertrouwelijk,
volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. LASH Almere zal de gegevens van de cliënt niet
verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.
6. Geheimhouding
LASH Almere is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens
de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit als zodanig door de cliënt is aangemerkt of als dit voortvloeit
uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een
gerechtelijke uitspraak, LASH Almere verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
7. Aansprakelijkheid
LASH Almere is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, als blijkt dat aan LASH Almere door cliënt
onjuiste en/of onvolledige informatie is verstrekt over relevante aandoeningen die bij cliënt bekend waren,
medicijngebruik, of anderszins. In geval van aantoonbare schade verwijtbaar aan LASH Almere is LASH Almere aan te
spreken tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering aan LASH Almere wordt
uitbetaald.
8. Garantie
LASH Almere geeft de cliënt 1 week garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt:
– indien de behandeling die cliënt heeft laten uitvoeren door LASH Almere, nadien heeft laten onderhouden door een
andere salon.
– indien cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
– indien cliënt andere producten dan door LASH Almere geadviseerd heeft gebruikt voor onderhoud,
– indien cliënt adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
– indien cliënt het advies om medische hulp te zoeken binnen 5 werkdagen niet heeft opgevolgd.
9. Beschadiging & diefstal
LASH Almere is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in de beschikbaar gestelde ruimte
van cliënt . LASH Almere heeft het recht, schadevergoeding van de cliënt te eisen indien meubilair, apparatuur of
producten door toedoen van de cliënt beschadigd worden. Bij diefstal door cliënt ten opzichte van LASH Almere doet
LASH Almere altijd aangifte bij de politie.
10. Klachten
Cliënt is gehouden om klachten over de verrichte werkzaamheden uiterlijk binnen dertig dagen na ontdekking,
schriftelijk te melden aan LASH Almere, bij gebreke waarvan het recht van cliënt om te stellen dat de werkzaamheden
niet aan de overeenkomst beantwoorden, vervalt. Alle rechten van cliënt vervallen indien cliënt niet uiterlijk binnen 60
dagen na uitvoering van de betreffende werkzaamheden, eventuele klachten aanhangig heeft gemaakt, uitgegaan van
door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
11. Overeenkomst
Wanneer cliënt een afspraak maakt met LASH Almere en een behandeling geniet, dan is er automatisch sprake van een
overeenkomst en gaat cliënt akkoord met de algemenevoorwaarden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst
blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
passen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen. LASH Almere zal zoveel als redelijkerwijs
mogelijk is de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de overeenkomst.
12. Website
De website van LASH Almere is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, ontwerp, lay-out, tekst en inhoud
auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden
gebruikt voor andere websites. Afdrukken van pagina’s zijn alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Onrechtmatige
verveelvoudiging of distributie van de website of een gedeelte ervan is verboden en strafbaar en zal met alle
beschikbare juridische middelen worden bestreden.
13. Geschillen
Over alle geschillen tussen LASH Almere en cliënt zal worden beslist door de Geschillencommissie
Schoonheidsbranche overeenkomstig het reglement van de Geschillencommissie. De Geschillencommissie zal in
hoogste instantie uitspraak doen bij wege van bindend advies. Het staat cliënt vrij om het geschil aan de volgens de
normale competentieregels aangewezen rechter voor te leggen, indien cliënt het geschil niet aan de
Geschillencommissie wenst voor te leggen. Het aanhangig maken van een geschil bij de Geschillencommissie heeft tot
gevolg dat cliënt niet meer gerechtigd is om het geschil aan de rechter voor te leggen. LASH Almere is bevoegd om het
geschil aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche voor te leggen ingeval cliënt na het ontstaan van het geschil
schriftelijk heeft verklaard de uitspraak van de Geschillencommissie als bindend te zullen aanvaarden.
14. Recht
Op elke overeenkomst tussen LASH Almere en de cliënt, evenals op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen,
bestellingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Almere onder nr. 70328161. Btw-indentificatienummer NL002280937B41. In geval van uitleg over de inhoud en
strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is
steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van deze
overeenkomst.

Winkelwagen